ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

————————

000000ตาม ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558  เรื่อง           รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E220025 ค่าจ้างเดือนละ 37,000 บาท สำหรับคุณวุฒิปริญญาเอก และค่าจ้างเดือนละ 24,000 บาท สำหรับคุณวุฒิปริญญาโท สังกัด สาขาวิชาการออกแบบ ภาควิชาศิลปะไทย จำนวน 1 อัตรา นั้น

 

000000บัดนี้  คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่ง อาจารย์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกแล้ว ผลปรากฏดังนี้

 

- ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ได้แก่  นายกิตติ ไชยพาน

 

000000ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาศิลปะไทย สาขาวิชาการออกแบบ จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ไม่มารายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์          ในการเข้าปฏิบัติงาน

 

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 

 (ลงนาม)         วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

——————————————————————————————————————————

 

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

————————

000000ตาม ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560  เรื่อง           รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ S5220009 ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 46,730 บาท นั้น

000000บัดนี้  คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่ง ดังกล่าวข้างต้น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏดังนี้

 

- ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ได้แก่  นายอุทิศ อติมานะ

 

000000ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ งานบริหารทั่วไป หน่วยบริหารงานบุคคล จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ไม่มารายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์          ในการเข้าปฏิบัติงาน

 

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 

 (ลงนาม)         วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

 

Marka tescili protez sa