ประกาศผลการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานวิจัยฯ

 ประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   ผลการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานวิจัยฯ

———————————–

 

000000ตามประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างาน ในสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 จำนวน 1 อัตรา นั้น

 

000000บัดนี้การสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏว่าผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

 

นางสาวเมวิกา    หาญกล้า

 

000000ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ณ หน่วยบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะ ชั้น 2 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากท่านไม่มารายงานตัวในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการบรรจุในตำแหน่งดังกล่าว

 

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

 

(ลงนาม)         วรลัญจก์  บุณยสุรัตน์

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์  บุณยสุรัตน์)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

Marka tescili protez sa