ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ตามโครงการพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2560

ให้ผู้สอบได้โครงการพิเศษทั้ง 4 โครงการ ทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา /สละสิทธิ์การเข้าศึกษา ทาง www.finearts@cmu.ac.th พร้อมทั้งพิมพ์เอกสารส่งให้คณะวิจิตรศิลป์ด้วยตนเองหรือใส่ซองส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) ถึง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรับรองสำเนาหลักฐานต่อไปนี้   

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน 
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. ระเบียนแสดงผลการเรียน (5  ภาคการศึกษา) 

หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาตามโครงการนี้ และจะเรียกผู้สอบได้อันดับสำรองต่อไป

ทำการ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา /สละสิทธิ์การเข้าศึกษา คลิกที่นี่

ประกาศผลช้างเผือก60 (1)_Page_1 แก้ไขหน้า 2 ประกาศผลช้างเผือก60 (1)_Page_3 ประกาศผลช้างเผือก60 (1)_Page_4

 

Marka tescili protez sa