ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์ แบบ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3)

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาทัศนศิลป์  แบบ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3)

———————————————————

000000ตามที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์ แบบ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3) นั้น

 

000000บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น คณะวิจิตรศิลป์จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 7 คน ดังนี้

 

000000ลำดับที่          เลขที่สมัคร                           ชื่อ – สกุล

1.               0116023G20001                   นางสาวกิตติภรณ์ กิตติพงศ์ไพศาล

2.               0116023G20002                   นายธนวันต์ เพิ่มฤทธิ์

3.               0116023G20003                   นายรชต กิ้มนวล

4.               0116023G20004                   นายฉัตรชัย โนตานนท์

5.               0116023G20005                   นางสาวปารย์ อิรนพไพบูลย์

6.               0116023G20006                   นายกฤชพล เกตุชู

7.               0116023G20008                   นางศิริวรรณ สเปียร์ส

 

000000ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามกำหนดเวลา ดังนี้

000000รายงานตัว           เวลา 08.30 – 09.15 น.

000000สอบสัมภาษณ์     เวลา 09.15 น.

000000ผู้มารายงานตัวหลังเวลา 09.15 น. ไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

            ประกาศ ณ วันที่     19     กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

 

                                           (ลงนาม)               สุกรี เกษรเกศรา

   (รองศาสตราจารย์สุกรี เกษรเกศรา)

         รองคณบดี รักษาการแทน

           คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

Marka tescili protez sa