ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ S4220014 สังกัด สาขาวิชาสื่อศิลปะฯ

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

—————-

                   ด้วย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ S4220014 สังกัด สาขาวิชา        สื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
 2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต:เกษียณก่อนกำหนด
 3. ได้รับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ และหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 4. เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50
 5. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 6. มีความรู้ ความสามารถด้านการเขียนหนังสือราชการ (หากมีประสบการณ์ด้านการทำโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 7. มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft office (Word, Excel) ที่ดีมาก
 8. มีทักษะในการสรุปข้อมูลและนำเสนองานต่อผู้บังคับบัญชา
 9. มีประสบการณ์ด้านทางการเงิน และบัญชีงบประมาณ

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในระดับดี

 1. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 2. สามารถอุทิศเวลาให้กับทางราชการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

และมีจิตบริการ

 1. มีไหวพริบและมีความอดทนในภาวะที่มีความกดดันสูงได้เป็นอย่างดี

ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                       ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานบริหารทั่วไป หน่วยบริหารงานบุคคล คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ

ค. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

 1. สำเนาคุณวุฒิการศึกษาและสำเนา Transcript จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน           จำนวน 1 ฉบับ
 4. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน)           จำนวน 1 รูป
 5. รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว) จำนวน 1 รูป
 6. เอกสารรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ฉบับ

ง. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

                   คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป และทาง www.finearts.cmu.ac.th

จ. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

                   จะคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ดังนี้.-

– สอบข้อเขียนความรู้เกี่ยวกับหนังสือราชการ การเขียนโครงการและภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียน FB 1302 ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์

– สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 (FA1)

ฉ. ประกาศผลการคัดเลือก

                   จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. ณ       ป้ายประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป ชั้น 2 สำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ และดุรายละเอียดเพิ่มเติมได้            ทางเว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

 

ประกาศ ณ วันที่   25  มกราคม พ.ศ. 2560

 

 

(ลงนาม)         กันต์ พูนพิพัฒน์

(รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์)

รองคณบดี  รักษาการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

Marka tescili protez sa