ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E220041 และ E220024

 ประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

————————

                   ด้วย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220041 อัตราค่าจ้างสำหรับวุฒิปริญญาเอก เดือนละ 37,000.- บาท และอัตราค่าจ้างสำหรับคุณวุฒิปริญญาโท เดือนละ 24,000.- บาท จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓
 2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด
 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการทางศิลปะและวัฒนธรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. คุณสมบัติทั่วไป (กรณีสมัครโดยใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท) จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  • ต้องจบจากมหาวิทยาลัยที่สภาวิชาการให้การรับรอง และได้รับเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.5 ขึ้นไป และ
  • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน (paper-based) หรือ 196 คะแนน (computer-based) หรือ 80 คะแนน (internet-based) ขึ้นไป หรือมีผลคะแนน IELTS ที่ได้ไม่ต่ำกว่า 6.0 ขึ้นไป ก่อนที่จะรับสมัครทุกกรณี และ
  • จะต้องไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ภายในระยะเวลา 3 ปี
  • จะต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สภาวิชาการได้รับรองตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก โดยกำหนดรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองการจัดอันดับโดยสถาบันที่ได้รับการยอมรับ ดังนี้

4.4.1) Time Higher Education World University Rankings (Top 400) หรือ

4.1.2) QS World University Ranking (Top 500)

ข.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป หน่วยบริหารงานบุคคล คณะวิจิตรศิลป์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ในวันเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

ค.  เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

 1. สำเนาคุณวุฒิการศึกษาและสำเนา Transcript จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
 5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 6. สำเนาเอกสารรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ฉบับ

ง. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

                   คณะวิจิตรศิลป์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือก ในวันที่ 31 มีนาคม 2560       ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป หน่วยบริหารงานบุคคล และทางเว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

                   จ. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

                   คณะวิจิตรศิลป์ จะคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะ ชั้น 2 ห้อง FA1

 

ประกาศ ณ วันที่  9  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2560

 

(ลงนาม)             วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

—————————————————————————————————

 

 

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

————————

                   ด้วย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220024 อัตราค่าจ้างสำหรับวุฒิปริญญาเอก เดือนละ 37,000.- บาท และอัตราค่าจ้างสำหรับคุณวุฒิปริญญาโท เดือนละ 24,000.- บาท จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓
 2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด
 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์ศิลป์
 4. คุณสมบัติทั่วไป (กรณีสมัครโดยใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท) จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  • ต้องจบจากมหาวิทยาลัยที่สภาวิชาการให้การรับรอง และได้รับเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.5 ขึ้นไป และ
  • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน (paper-based) หรือ 196 คะแนน (computer-based) หรือ 80 คะแนน (internet-based) ขึ้นไป หรือมีผลคะแนน IELTS ที่ได้ไม่ต่ำกว่า 6.0 ขึ้นไป ก่อนที่จะรับสมัครทุกกรณี และ
  • จะต้องไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ภายในระยะเวลา 3 ปี
  • จะต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สภาวิชาการได้รับรองตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก โดยกำหนดรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองการจัดอันดับโดยสถาบันที่ได้รับการยอมรับ ดังนี้

4.4.1) Time Higher Education World University Rankings (Top 400) หรือ

4.1.2) QS World University Ranking (Top 500)

ข.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป หน่วยบริหารงานบุคคล คณะวิจิตรศิลป์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ในวันเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

ค.  เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

 1. สำเนาคุณวุฒิการศึกษาและสำเนา Transcript จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
 5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 6. สำเนาเอกสารรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ฉบับ

ง. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

                   คณะวิจิตรศิลป์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือก ในวันที่ 31 มีนาคม 2560        ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป หน่วยบริหารงานบุคคล และทางเว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

                   จ. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

                   คณะวิจิตรศิลป์ จะคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน สอบทดลองปฏิบัติการสอน (ทดลองสอน) และสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้  วัน เวลาและสถานที่ในการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการสอน (ทดลองสอน) และสอบสัมภาษณ์ จะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่  9  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560

 

(ลงนาม)             วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

(รองศาสตราจารย์ ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marka tescili protez sa