ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E220037

 ประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

————————

                   ด้วย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ ตำแหน่งเลขที่ E220037 วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 37,000 บาท และ/หรือวุฒิปริญญา
โท อัตราเงินเดือน 24,000 บาท จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓
 2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด
 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาประติมากรรม และสาขาศิลปะที่เกี่ยวข้อง
 4. หากสมัครในวุฒิปริญญาโท ต้องจบจากมหาวิทยาลัยที่สภาวิชาการให้การรับรอง และได้รับเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.5 ขึ้นไป ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน (paper-based) หรือ 196 คะแนน (computer-based) หรือ 80 คะแนน (internet-based) ขึ้นไป หรือมีผลคะแนน IELTS ที่ได้ไม่ต่ำกว่า 6.0 ขึ้นไป ทั้งนี้ จะต้องไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าภายในระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้  ผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ไม่เกิน 2 ปี
 5. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองการจัดอันดับโดย Qs World University Ranking 2013 (Top 500) หรือ Time Higher Education World University Ranking (Top 400)

ข.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป หน่วยบริหารงานบุคคล คณะวิจิตรศิลป์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560      ในวันเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

ค.  เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

 1. สำเนาคุณวุฒิการศึกษาและสำเนา Transcript จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
 5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 6. สำเนาเอกสารรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ฉบับ

ง. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

คณะวิจิตรศิลป์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ   ทางเว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

จ. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

คณะวิจิตรศิลป์ จะคัดเลือกโดยวิธีการ :

- สอบสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติการสอน (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

 

ประกาศ ณ วันที่   23   มีนาคม  พ.ศ. 2560

 

(ลงนาม)                   วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

 

 

 

 

Marka tescili protez sa