ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ (หอภาพถ่ายล้านนา)

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

————————

                   ด้วย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ (หอภาพถ่ายล้านนา) อัตราเงินเดือน 17,060 บาท จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓
 2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต (เกษียณก่อนกำหนด)
 3. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ สื่อสารมวลชน สื่อศึกษา
 4. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 5. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาได้ดี ละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบสูง บุคลิกดี ซื่อสัตย์สุจริต
 6. มีความอดทนสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่
 7. มีความสนใจ ชอบเรียนรู้ การเขียนโปรแกรม เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เหมาะสมตามที่ ได้รับมอบหมาย
 8. เชี่ยวชาญทางด้านระบบและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี และมีความสามารถด้านการถ่ายภาพ การตกแต่งภาพ ด้านโปรแกรมกราฟฟิค
 9. สามารถพูดคุย สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับอี

ข.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป หน่วยบริหารงานบุคคล คณะวิจิตรศิลป์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ในวันเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

ค.  เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

 1. สำเนาคุณวุฒิการศึกษาและสำเนา Transcript จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
 5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 6. สำเนาเอกสารรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ฉบับ 

ง. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

                   คณะวิจิตรศิลป์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ และทางเว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

จ. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

                   คณะวิจิตรศิลป์ จะคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 (FA1) เวลา 10.00 น.

 

ประกาศ ณ วันที่  21 เมษายน พ.ศ. 2560

 

(ลงชื่อ)             กันต์  พูนพิพัฒน์

(รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์)

รองคณบดี  ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marka tescili protez sa