ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภท ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ S5220009 ปฏิบัติงาน ณ สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

—————-

 

000000ด้วยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภท ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ S5220009 ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 46,730 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
 2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด
 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านศิลปะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีประสบการณ์ทางด้านการเรียนการสอน/หรือ การวิจัย หรือ การทำงานในสาขาวิชาชีพนั้น มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
 5. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ แม้ว่าผู้นั้นจะไม่มีคุณวุฒิแต่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์พิเศษ ก็สามารถจ้างผู้นั้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษได้
 6. เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 65 ปี
 7. มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะการออกแบบdesign culture ความเชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ทฤษฎีศิลปะ ปรัชญาศิลปะ
 8. 8. ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

000000ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่       หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ในวันเวลาราชการ (หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th)

ค. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

 1. สำเนาคุณวุฒิการศึกษาและสำเนา Transcript จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
 5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 6. ใบ สด.9 หรือใบสด.43 จำนวน 1 ฉบับ
 7. แฟ้มสะสมงาน/วีดีทัศน์แนะนำตนเอง (ถ้ามี)

 

ง. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

000000คณะวิจิตรศิลป์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือก ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์งานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ และทางเว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

 

จ. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

000000คณะวิจิตรศิลป์ จะดำเนินคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ (FA1) ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ประกาศ ณ วันที่  23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 

(ลงนาม)        วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

 

 

Marka tescili protez sa