ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E220028 สังกัด สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง

ดาวน์โหลดใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

————————————————————————————————————————–

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

——————————–

ด้วยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E220028 สังกัด หลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง (ดนตรี) ภาควิชาศิลปะไทย วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 37,000 บาท จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้.-

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
 2. ไม่เป็นผู้พ้นจากราชการตามมาตร การการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณก่อนกำหนด)
 3. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอกสาขาดนตรี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และอายุ ไม่เกิน 45 ปี
 4. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเป็นอย่างน้อย ดังนี้ ดนตรีวิทยา มานุษยดนตรีวิทยา ดนตรีปฏิบัติ ประวัติศาสตร์ดนตรี การประพันธ์ดนตรี ทฤษฎีดนตรี ดนตรีพื้นบ้าน
 5. มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัย และ/หรือ งานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
 6. ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่* เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://hrmd.oop.cmu.ac.th/data/myfiles/announcement/103_0.pdf
 7. จะต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สภาวิชาการได้รับรองตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                   ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป หน่วยบริหารงานบุคคล คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้จาก www.finearts.cmu.ac.th หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-5394-4807

ค. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการรับสมัคร

                   ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารหลักฐานมายื่นเพื่อประกอบการสมัคร ดังนี้.-

 1. สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิพร้อมสำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด             2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                 จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 3×4 ซม. จำนวน 1 รูป
 4. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
 5. ผลสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ(ตามประกาศมหาวิทยาลัย*) จำนวน 1 ฉบับ
 6. ใบผ่านการเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ

ง. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการ ดังต่อไปนี้.-

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ พร้อมสถานที่สอบ ณ ป้ายประกาศงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะ คณะวิจิตรศิลป์ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.finearts.cmu.ac.th ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
 2. ผู้สมัครทุกราย จะต้องเข้ารับการสอบประเมินความพร้อมทางด้านจิตวิทยา ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. โดยชำระเงินค่าสอบด้วยตนเอง ณ สถานที่สอบ
 3. สอบข้อเขียนในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ (FA1) ชั้น 2
 4. สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน(ทดลองสอน) ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560       เวลา 10.00-12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ (FA1) ชั้น 2
 5. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ณ ป้ายประกาศงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะ คณะวิจิตรศิลป์ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.finearts.cmu.ac.th ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

 

ประกาศ ณ วันที่  12 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

 

 (ลงนาม)         วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

Marka tescili protez sa