ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด หลักสูตรสาขาวิชาศิลปะ การถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ตำแหน่งเลขที่E220023

ดาวน์โหลดใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

————————————————————————————————————————–

 ประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

————————

                   ด้วย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด หลักสูตรสาขาวิชาศิลปะ    การถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ตำแหน่งเลขที่E220023 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 37,000 บาท จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓
  2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต (เกษียณก่อนกำหนด)
  3. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านถ่ายภาพหรือสาขาศิลปะและการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับสื่อภาพถ่าย
  4. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นคุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จากคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคุณวุฒิปริญญาโท ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

ข.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่              หน่วยบริหารงานบุคคล คณะวิจิตรศิลป์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2560 ในวันเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์www.finearts.cmu.ac.th

                        ค.  เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

  1. สำเนาคุณวุฒิการศึกษาและสำเนา Transcript จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  4. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
  5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  6. สำเนาเอกสารรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ฉบับ

ง. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

                   คณะวิจิตรศิลป์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือก ในวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป ชั้น 2 สำนักงานคณะวิจิตรศิลป์และทางเว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

จ. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

                   คณะวิจิตรศิลป์ จะคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ              ห้องประชุมสำนักงานคณะ (FA1) ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์

 

ประกาศ ณ วันที่   25  สิงหาคม  พ.ศ. 2560

 

(ลงชื่อ)        กันต์  พูนพิพัฒน์

(รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์)

รองคณบดี  ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marka tescili protez sa