ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างาน

ในสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์

—————————

 

000000ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีประกาศ  เรื่อง  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งประกาศว่า ได้กำหนดให้ดำเนินการโดยวิธีการคัดเลือก และมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัด คณะวิจิตรศิลป์ นั้น

000000บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างาน จำนวน 1 อัตรา  ได้แก่ หัวหน้างานบริหารวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตำแหน่งดังกล่าว ตามรายละเอียด ดังนี้

๑.  ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

๒.  ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี

๓. เป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๔.  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย หรือจริยธรรมอย่างร้ายแรง หรือเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจริยธรรม

๕. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินัย ไม่มีประวัติด่างพร้อย หรือมีมลทินมัวหมอง

๖. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนและทำความเข้าใจสาระสำคัญของเนื้อหาต่าง ๆ ได้ในระดับดีมาก หากมี หลักฐานผลการสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ CMU – Etegs หรือ CU-TEP หรือ TU-GET หรือ KU-EPT หรือ IELTS หรือ TOEFL-PBT หรือ TOEFL-CBT หรือ TOEFL IBT หรือ TOEIC อย่างใดอย่างหนึ่ง โปรดนำมาแสดงในวันที่สมัคร

ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว สามารถ  download ใบสมัครได้ที่ www.finearts.cmu.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยบริหารงานบุคคล คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่ 2 –  12  ตุลาคม  ๒๕60  ในวัน เวลาราชการ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๑6  ตุลาคม ๒๕60

ค. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

      ผู้สมัครต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้ ไปยื่นในการสมัคร ดังนี้

๑.  เอกสารรับรองคุณวุฒิต้นฉบับ และสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

๒.  สำเนาใบรับรองผลการศึกษา Transcript   จำนวน ๑ ฉบับ

๓.  เอกสารทะเบียนบ้าน ต้นฉบับและสำเนา   จำนวน ๑ ฉบับ

๔.  รูปถ่ายตรง ขนาด ๑ นิ้ว                         จำนวน ๒ รูป

๕.  ประวัติผลงาน  (Porfolio) (ถ้ามี)

๖.  ใบยินยอมให้โอนย้ายกรณีที่เป็นข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยที่สังกัดหน่วยงานอื่น

ง.  วิธีการคัดเลือก กำหนดให้ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก โดยแบ่งการคัดเลือกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑  การสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะ ชั้น ๒ คณะวิจิตรศิลป์ 

ส่วนที่ ๒  สอบสัมภาษณ์ และประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ประสบการณ์การทำงาน  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์ ภาวะผู้นำ พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ทักษะการสื่อสารภายในหน่วยงาน ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ และจริยธรรมและคุณธรรม โดยกำหนดให้ส่งแผนดำเนินงาน เป้าหมาย เป็นเอกสารนำเสนอให้ หน่วยงานบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้พิจารณา และกำหนดวันนำเสนอแผนงาน และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะ ชั้น ๒ คณะวิจิตรศิลป์      

จ.  เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จะต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละส่วน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด และได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หากบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ ให้พิจารณาจากผู้ที่ได้ผ่านเกณฑ์ในลำดับถัดมา

ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นข้าราชการ      หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิได้สังกัดคณะวิจิตรศิลป์ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงานที่ตนสังกัด (คณะ/สถาบัน/สำนัก) พร้อมทั้งยินดีที่จะให้ตัดโอนอัตรามาสังกัดคณะวิจิตรศิลป์ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวได้รับการคัดเลือก

ฉ.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

 

ประกาศ  ณ  วันที่  2  ตุลาคม พ.ศ. 2560

 

 

(ลงนาม)            วรลัญจก์  บุณยสุรัตน์

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์  บุณยสุรัตน์)

 คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

Marka tescili protez sa