ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ (ปฏิบัติงาน ณ หอภาพถ่ายล้านนา)

ดาวน์โหลดใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

————————————————————————————————————————–

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

—————-

                   ด้วย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ (ปฏิบัติงาน ณ หอภาพถ่ายล้านนา) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
 2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต:เกษียณก่อนกำหนด
 3. ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ สื่อสารมวลชน สื่อศึกษา
 4. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 5. มีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง
 6. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาได้ดี ละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบสูง บุคลิกดี ซื่อสัตย์สุจริต
 7. มีความอดทนต่อสภาวะกดดันในการทำงานสูง
 8. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านกราฟฟิค การถ่ายภาพ เป็นอย่างดี
 9. สามารถพูดคุย สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดี

ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                       ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานบริหารทั่วไป หน่วยบริหารงานบุคคล คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

ค. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

 1. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา และสำเนา Transcript จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน           จำนวน 1 ฉบับ
 4. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน)           จำนวน 1 รูป
 5. รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว) จำนวน 1 รูป
 6. เอกสารรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 7. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) จำนวน 1 ชุด

 ง. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

                       คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป และทาง www.finearts.cmu.ac.th

จ. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

    จะคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.    เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์

 

ประกาศ ณ วันที่   30  ตุลาคม พ.ศ. 2560

 

(ลงนาม)         กันต์ พูนพิพัฒน์

(รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์)

รองคณบดี  ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

                                                                  

 

Marka tescili protez sa