ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220014 สังกัด สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

ดาวน์โหลดใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

————————————————————————————————————————–

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

—————-

                   ด้วย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 17,060 บาท ตำแหน่งเลขที่ S4220014 สังกัด ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50)
 2. มีความรู้ ความสามารถทางด้านการบริหารธุรการสำนักงาน/การเงิน/การบัญชี/ การบริหารงานพัสดุ/การบริหารงานโครงการ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง (หากมีประสบการณ์จะได้รับ     การพิจารณาเป็นพิเศษ)
 3. มีความรู้ ความสามารถทางด้าน Microsoft Office และมีทักษะในการสรุปข้อมูลและนำเสนองานต่อผู้บังคับบัญชา
 4. ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ในระดับดี
 5. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด
 6. ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 7. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตบริการ ละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบสูง บุคลิกดี สามารถติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานนอกเวลาได้
 8. มีความอดทนในภาวะที่มีความกดดันสูงได้เป็นอย่างดี

ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่          หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 ในวันเวลาราชการ (หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์www.finearts.cmu.ac.th

ค. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

 1. สำเนาคุณวุฒิการศึกษาและสำเนา Transcript จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
 5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 6. สำเนาเอกสารรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ง. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

คณะวิจิตรศิลป์ จะประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือก ในวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ และทางเว็บไซต์www.finearts.cmu.ac.th

จ. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

 1. วิชาที่สอบ

– สอบข้อเขียนความรู้เกี่ยวกับการเขียนเรียงความ การเขียนโครงการและภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ (FB1305)

– สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ FA1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์

. ประกาศผลการคัดเลือก

จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป ชั้น 2 สำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้            ทางเว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

 

ประกาศ ณ วันที่  19 ธันวาคม  พ.ศ. 2560

 

(ลงชื่อ)           กันต์ พูนพิพัฒน์

(รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์)

รองคณบดี  ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

Marka tescili protez sa