ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ ในสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์

  ดาวน์โหลดใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

————————————————————————————————————————–

 ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานในสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์

—————————

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งประกาศว่าได้กำหนดให้ดำเนินการโดยวิธีการคัดเลือก และมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัด คณะวิจิตรศิลป์ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างาน จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก    ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตำแหน่งดังกล่าว ตามรายละเอียด ดังนี้

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
 2. ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี
 3. เป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยหรือจริยธรรมอย่างร้ายแรง หรือเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจริยธรรม
 5. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินัย ไม่มีประวัติด่างพร้อย หรือมีมลทินมัวหมอง
 6. มีคุณลักษณะพิเศษ คือ มีความรู้ด้านระเบียบการเงิน การคลังและพัสดุเป็นอย่างดี

ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป หน่วยบริหาร  งานบุคคล คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2561           ในวัน เวลาราชการ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 21 มีนาคม  2561        (ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป)

ค. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

ผู้สมัครต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้ ไปยื่นในการสมัคร ดังนี้

 1. เอกสารรับรองคุณวุฒิต้นฉบับและสำเนา           จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา Transcript              จำนวน 1 ฉบับ
 3. เอกสารทะเบียนบ้าน ต้นฉบับและสำเนา              จำนวน 1 ฉบับ
 4. รูปถ่ายตรง ขนาด 1 นิ้ว                     จำนวน 1 รูป
 5. ประวัติผลงาน (Porfolio) (ถ้ามี)
 6. ใบยินยอมให้โอนย้ายกรณีที่เป็นข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยที่สังกัดหน่วยงานอื่น

ง. วิธีการคัดเลือก

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ประสบการณ์การทำงาน  โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์ ภาวะผู้นำ พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ วุฒิภาวะทางอารมณ์           ทักษะการสื่อสารภายในหน่วยงาน ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ และจริยธรรมและคุณธรรม            โดยกำหนดให้ส่งแผนดำเนินงาน เป้าหมาย เป็นเอกสารนำเสนอให้ หน่วยงานบริหารงานบุคคล       ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้พิจารณา และกำหนด  วันนำเสนอแผนงาน และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ         ห้องประชุมสำนักงานคณะ ชั้น ๒ คณะวิจิตรศิลป์

จ. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จะเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หากบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ ให้พิจารณาจากผู้ที่ได้ผ่านเกณฑ์ในลำดับถัดมา

ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นข้าราชการ  หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิได้สังกัด คณะวิจิตรศิลป์ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงานที่ตนสังกัด (คณะ/สถาบัน/สำนัก) พร้อมทั้งยินดีที่จะ      ให้ตัดโอนอัตรามาสังกัดคณะวิจิตรศิลป์ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวได้รับการคัดเลือก

ฉ. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

คณะวิจิตรศิลป์ จะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 30 มีนาคม  2561

ประกาศ  ณ  วันที่  6  มีนาคม  พ.ศ. 2561

 

(ลงชื่อ)                  วรลัญจก์ บุณยสุรัตน

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

 

Marka tescili protez sa