ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัด งานการเงิน การคลังและพัสดุ

ดาวน์โหลด : ใบสมัครงาน และแบบแจ้งสถานภาพการเป็ นผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

——————————————————————————————————————————————

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัด งานการเงิน การคลังและพัสดุ

——————-

 

ด้วยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220012 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะวิจิตรศิลป์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก. คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
 2. ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด
 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไปและคอมพิวเตอร์
 4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี และนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
 5. เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี ละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบสูง มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานนอกเวลาราชการได้
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตบริการดี มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานร่วมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้
 7. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 8. หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระบบการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) การปฏิบัติงานในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. จะต้องไม่เกี่ยวกับสารเสพติด ทั้งในฐานะผู้เสพ และผู้ขาย พร้อมทั้งยินยอม เข้ารับการตรวจสารเสพติด และตรวจสุขภาพตามที่คณะฯ กำหนด

ทั้งนี้  หากทางคณะวิจิตรศิลป์ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร คณะวิจิตรศิลป์มีสิทธิ์เลิกจ้างได้ทันที

ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ (หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์      คณะวิจิตรศิลป์ http://www.finearts.cmu.ac.th) และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561

ค. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

 1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง (ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
 7. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 8. สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการสมรสใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ (ถ้ามี)

ง. หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบคัดเลือก

 1. สอบข้อเขียน ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องเรียนFB1303ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์
  • สอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยงานบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 (100 คะแนน) เวลา 09.00-10.00 น.
  • สอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)  เวลา 10.00-12.00 น.

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ เว็บไซต์คณะวิจิตรศิลป์ http://www.finearts.cmu.ac.th

 1. สอบสัมภาษณ์* (100 คะแนน) วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ FA1

*ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ จะต้องผ่านการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) ข้อ 1.1 และ 1.2 โดยมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เอกสารดังแนบ)

จ. เกณฑ์การตัดสิน

 1. การสอบสัมภาษณ์จะไม่นำคะแนนการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) มาพิจารณา โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนจากการสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ทั้งนี้ หากคะแนนจากผลสอบไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกและให้การตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นที่สิ้นสุด
 2. ในกรณีที่ดำเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาเกณฑ์การตัดสินตามข้อ ง. แล้ว ไม่มีผู้สมัครผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้สมัครจำนวนหนึ่งที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และดำเนินการในขั้นตอนอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผู้ผ่านการคัดเลือกโดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด

 

ฉ. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

คณะวิจิตรศิลป์ จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561        เวลา 14.00 น. ณ เว็บไซต์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http:/www.finearts.cmu.ac.th

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

(ลงนาม)         วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

Marka tescili protez sa