ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E220067 (เชิงรุก)

ดาวน์โหลด : ใบสมัครงาน และแบบแจ้งสถานภาพการเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

——————————————————————————————————————————————

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

————————

000000ด้วยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E220067 (เชิงรุก) ค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ก.คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
 2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด
 3. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์โดยจะต้องศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต กรณีได้รับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง จะต้องศึกษา วิชาคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรี 2 ปีหลัง ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
 4. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 5. มีความรู้ และประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP หรือPHP frameworks ที่ตอบสนองต่ออุปกรณ์ทุกชนิด (responsive) และฐานข้อมูล MySQL หรือฐานข้อมูลอื่น
 6. มีความรู้ด้านการเขียนภาษา HTML5, Bootstrap, JavaScript, CSS, AJAX, JQuery, XML, ASP.NET
 7. มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการระบบเครื่องแม่ข่ายภายใต้ระบบปฏิบัติการ Linux และมีความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย (Network)
 8. มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall & Security) และสามารถปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระบบสำรองข้อมูล (Backup)
 9. มีความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 10. มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

ข.กำหนดการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มในสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ส่งที่               หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 16 สิงหาคม 2561

ค.เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา                              จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง (ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
 7. สำเนาใบรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
 8. สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ

ง.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

คณะวิจิตรศิลป์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ป้ายประกาศงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ และทางเว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

จ.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

จะคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา สำหรับวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  24  กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

 

(ลงนาม)         วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

 

 

 

Marka tescili protez sa