ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220014 สังกัด สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง    แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

—————-

                   ตาม ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220014 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท สังกัด สาขาวิชา     สื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้  การเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว  คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ครั้งนี้ จำนวน 1 ราย จึงขอแจ้งรายชื่อ     ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ พร้อมวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกฯ ดังนี้

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
1. นางสาวพิงค์นภา ลุงจา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

– สอบข้อเขียนความรู้เกี่ยวกับหนังสือราชการ   การเขียนโครงการและภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียน FB 1302 ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา 09.30 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 (FA1)

 

จึงประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  10  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

 

(ลงนาม)         กันต์  พูนพิพัฒน์

(รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์)

รองคณบดี  รักษาการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

 

Marka tescili protez sa