ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4220009 สังกัด ศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง    แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

—————-

0000ตาม ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4220009 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,340 บาท สังกัด ศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ (ปฏิบัติงาน ณ คณะวิจิตรศิลป์) จำนวน 1 อัตรา นั้น

0000บัดนี้  การเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว  คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ครั้งนี้ จำนวน 2 ราย จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ พร้อมวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกฯ ดังนี้

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
1.

2.

นางสาวปิยะดา  หน่อแก้ว

นายจงสุข มีเขียว

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา 13.30 น. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 (FA1)

 

จึงประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  10  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

 

(ลงนาม)         กันต์  พูนพิพัฒน์

(รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์)

รองคณบดี  รักษาการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

Marka tescili protez sa