ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัด ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

————————

 

ตาม ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 21 เมษายน 2560 เรื่อง         รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท สังกัด ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ จำนวน 1 อัตรา นั้น

 

บัดนี้  การเปิดรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ครั้งนี้ จำนวน 4 ราย จึงขอแจ้งรายชื่อ     ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ พร้อมวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกฯ ดังนี้

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
นางสาวพัชรินทร์  ต้นผัด
ว่าที่ร้อยตรีภูวินท์  อินทรศรี
นายนิธิวิทย์ พงศ์พรรณสาร
นายจตุรงค์  เตชะ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
– สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ชั้น 2 (FA1)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
– ประกาศผลการคัดเลือก ณ ป้ายประกาศงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ หรือดูรายละเอียดได้จาก www.finearts.cmu.ac.th

 

จึงประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

 

(ลงนาม)                   ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี)

รองคณบดี  รักษาการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

Marka tescili protez sa