ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220027

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

——————–

00000ตามที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220027 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาทัศนศิลป์ นั้น

 

00000บัดนี้  ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน/สอบปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ดังนี้

1.  นายโพธิสันต์ วิเชยละ

2.  นางสาวอรุณวรรณ จันทิชัย

3.  นางศศิประภา ช่อกุหลาบ

4.  นางสาวปวีณา แย้มเกตุ

5.  นางสาววรัญญา ขัดธิ

6.  นางสาวน้ำเพชร เตปินสาย

7.  นางสาวธนัญญา กัณทา

8.  นางสาวสุกฤตา บุญภา

8.  นายสิทธิพงษ์ กองสุข

10. นายชานนทร์ รอดทัพ

00000จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)        ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์     ชั้น 2 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ประกาศ ณ วันที่  16  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

 

(ลงชื่อ)                 วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

Marka tescili protez sa