ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220041 อัตราเงินเดือนสำหรับวุฒิปริญญาเอก สังกัด ภาควิชาศิลปะไทย

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

————————

                   ตามที่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220041 อัตราเงินเดือนสำหรับวุฒิปริญญาเอก เดือนละ 37,000.- บาท และอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิปริญญาโท เดือนละ 24,000 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาศิลปะไทย นั้น

 

บัดนี้  ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฎว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้นและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 1 ราย คือ นางสุวิภา จำปาวัลย์

 

                   จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพิเศษ (สำนักงานคณบดี) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ประกาศ ณ วันที่  22 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

 

 

(ลงนาม)               วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

 

Marka tescili protez sa