ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220054 สังกัด สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

ประกาศ แนวทางการปฏิบัติการทดสอบทางด้านจิตวิทยา สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

————————————————————————————————————————-

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

————————

          ตามที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220054 อัตราเงินเดือน 37,000 บาท สำหรับคุณวุฒิปริญญาเอก และอัตราเงินเดือน 24,000 บาท สำหรับคุณวุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ นั้น

บัดนี้  ระยะเวลาการเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศ ดังนี้

  1. รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีสิทธิ์ทดสอบข้อเขียน

          1.1 นางสาวพชรษณา สุวรรณกลาง

          1.2 นายฉัตร์ณพัฒน์ ปัญญาเพชร

          1.3 นายอมร  ทองพยงค์

          1.4 นายไตรรัตน์  ศรีบุรินทร์

  1. วัน เวลา และสถานที่สอบทางด้านจิตวิทยา/สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน (ทดลองสอน)

2.1 วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการทดสอบทางด้านจิตวิทยา ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการทดสอบทางด้านจิตวิทยา สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

2.2 วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. สอบข้อเขียน ณ         ห้องประชุมสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 (FA1) และในเวลา 13.00 น. สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ   การสอน (ทดลองสอน) ท่านละไม่เกิน 30 นาที  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.2.1 การสอบข้อเขียน 1.) อธิบายภาพผลงาน จากตัวอย่างภาพผลงาน โดยอธิบายถึงขั้นตอนการทำงาน กระบวนการ การสร้างสรรค์ และอื่น ๆ 2.) นำเสนอวิสัยทัศน์ของตนเอง เมื่อได้เข้ามาทำงานในคณะวิจิตรศิลป์ และความเป็นไปได้ของงานศิลปะภาพพิมพ์ร่วมสมัยในศตวรรษที่ 21

2.2.2 การสอบสอน รายวิชาภาพพิมพ์โลหะที่ประกอบไปด้วย แผนงานการสอน 15 สัปดาห์อย่างละเอียด และเอกสารอ้างอิงที่ทำให้เกิดความสมบูรณ์ (นำเสนอผ่าน Powerpointและเอกสาร)

2.2.3 การสอบสัมภาษณ์ นำแฟ้มผลงาน/PORTFOLIO ของตนเอง มาโดยละเอียด และสมบูรณ์มากที่สุด ประวัติ/ผลงานโดยละเอียด อาทิ เช่น

– ภาพเล่มสูจิบัตร

– ภาพประวัติการแสดงงาน ทั้งในและนอกประเทศ หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่นำมาให้เกิดความสมบูรณ์

  1. ประกาศผลการคัดเลือกในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ป้ายประกาศงานบริหารทั่วไป หน่วยบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ และผ่านทางเว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการทดสอบจิตวิทยา สอบข้อเขียนและ            สอบปฏิบัติการสอน (ทดลองสอน) ตามวัน เวลา และสถานที่ต่อไปด้วย

 

ประกาศ ณ วันที่   18  กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 

 

(รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์)

รองคณบดี  รักษาการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

 

 

Marka tescili protez sa