ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำ (สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220028 จำนวน 1 อัตรา สังกัด สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

————————

0000ตามที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220028 อัตราเงินเดือน 37,000 บาท สำหรับคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาศิลปะไทย หลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง นั้น

บัดนี้  ระยะเวลาการเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศ ดังนี้

  1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจิตวิทยา/สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน(ทดลองสอน)

– นายนุกัณฑ์  วรรธนะภัฎ

  1. วัน เวลา และสถานที่สอบทางด้านจิตวิทยา/สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน (ทดลองสอน)

                   2.1 ทดสอบทางด้านจิตวิทยา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาควิชาจิตเวชศาสตร์) วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติการทดสอบทางด้านจิตวิทยา สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

                   2.2 สอบข้อเขียน วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะ     วิจิตรศิลป์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ เวลา 10.00-12.00 น.

                   2.3 สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน (ทดลองสอน) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์

จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบทางด้านจิตวิทยา/สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน(ทดลองสอน) ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

 

                   ประกาศ ณ วันที่   24  กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 

 

(ลงชื่อ)           กันต์ พูนพิพัฒน์

(รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์)

รองคณบดี  ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marka tescili protez sa