ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ ตำแหน่งเลขที่ E220037

จิตวิทยาขั้นตอนการตรวจ

—————————————————————————————————-

 ประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

————————

                   ตามที่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ ตำแหน่งเลขที่ E220037 วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 37,000 บาท และหรือวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 24,000 บาท จำนวน 1 อัตรา  นั้น

บัดนี้  ระยะเวลาการเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศดังนี้

  1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบข้อเขียน

จำนวน 1 ราย คือ นายวุฒินท์ ชาญสตบุตร

  1. วัน เวลา สถานที่สอบจิตวิทยา/สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์

– สอบจิตวิทยา ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 (รายละเอียดและขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจ ดูในเอกสารด้านล่างประกาศฉบับนี้)

– สอบข้อเขียน ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 (1 ชั่วโมง) เวลา 09.00-10.00 น. เรื่อง “แนวโน้มของสื่อศิลปะในเมืองไทย”(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

– สอบปฏิบัติการสอน ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่อง “บทบาทของสื่อศิลปะในทัศนของศิลปินไทย” ในรายวิชาประติมากรรมก่อนศิลปะนิพนธ์ นำเสนอด้วยโปรแกรมpowerpoint (คนละไม่เกิน 20 นาที) เวลา 10.00-10.20 น. (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

– สอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 (1 ชั่วโมง) เวลา 11.00-12.00 น.     ให้นำเสนอตัวเองคนละ 10 นาที (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 

หมายเหตุ : เกณฑ์วัดผลในการผ่านและส่วน ผู้สอบจะต้องได้รับคะแนนสอบในแต่ละส่วน      ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ยกเว้น การสอบจิตวิทยาใช้เกณฑ์การวัดผล คือ ผ่านและไม่ผ่าน

  1. ประกาศผลการคัดเลือก ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ป้ายประกาศงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ และทางเว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

 

จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการทดสอบจิตวิทยา/สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

 

ประกาศ ณ วันที่  31  กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 

(ลงชื่อ)          วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

Marka tescili protez sa