ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานวิจัยฯ

 เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานวิจัยฯ

———————————–

 

000000ตามประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างาน ในสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 จำนวน 1 อัตรา นั้น

 

000000บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 1 ราย ได้แก่

 

นางสาวเมวิกา    หาญกล้า

 

000000ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 –  12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณะ คณะวิจิตรศิลป์

 

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ  ณ  วันที่  17  ตุลาคม  พ.ศ. 2560

 

(ลงนาม)        กันต์    พูนพิพัฒน์

(รองศาสตราจารย์กันต์  พูนพิพัฒน์)

รองคณบดี  รักษาการแทน

 คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

 

Marka tescili protez sa