ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ S4220023 สังกัด ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

 

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

—————-

                   ตามที่ คณะวิจิตรศิลป์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220023 จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ นั้น

 

บัดนี้  ระยะเวลาการเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศ ดังนี้

  1. รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

1.1 นางสาวจินะดา  จิวาลักษณ์

1.2 นายเบญจพล โอสถานุเคราะห์

1.3 นางสาวรติพร กัลปพฤกษ์

1.4 นายชัยเชษฐ์ โกฎธิ

1.5 นายกนกนาถ ปั้นทอง

1.6 นายกฤช พันธุ์ศรีเกตุ

1.7 นายณัฐพงษ์  ติยะวรบุญ

1.8 นายจตุรงค์ เตชะ

1.9 นายจักริน  กันธราช

1.๑๐ นางสาวปารย์ อิรนพไพบูลย์

  1. วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ห้องประชุมสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์

 

จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการทดสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย

 

ประกาศ ณ วันที่  24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

 

(ลงนาม)    กันต์  พูนพิพัฒน์

(รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์)

รองคณบดี  ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

Marka tescili protez sa