ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่S4220014 สังกัด ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 —————-

                   ตามที่คณะวิจิตรศิลป์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่S4220014 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ นั้น

บัดนี้  ระยะเวลาการเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศ ดังนี้

  1. รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีสิทธิ์ทดสอบข้อเขียน

1.1 นางสาวพัชราภรณ์ คำหลวง

1.2 นางสาวสุวรรณี คุณยศยิ่ง

1.3 นางสาวสิริกร ปัญโญ

1.4 นางสาวมนันญา ทาวงศ์

1.5 นายวรากร ปัญญา

1.6 นางสาวจุฑามาศ ป่าหวาย

1.7 นางสาวสุนิษา ผลากอง

1.8 นางสาศศิ ญาพิมญธุ์

1.9 นางสาวศรุต์ จันทราราชัย

1.10 นายจตุรวิทย์  เดชา

1.11 นางสาวรักษ์ชนก สกุนธม

1.12 นางสาวกิติญา สังข์คำ

1.13 นายอดิเทพ ตุกสุขแก้ว

1.14 นางสาวเพ็ญนภา หมื่นทา

1.15 นางสาวธนาภรณ์  ครามใส

1.16 นางสาวนิจวรีย์  ยศสอน

1.17 นางสาวกชกร  ยศ

1.18 นางสาวชฏากาญจน์  กันธนี

1.19 นางสาวสุธิดา  ปัญญาไวย์

1.20 นายอุทิศชัย อุราหาญ

1.21 นางสาวพิมพ์ บูรณะพิมพ์

1.22 นางสาวญานันต์  นิวาศะบุตร

1.23 นายพัสกร  ชฎาธาร

1.24 นางสาวเบญจมาพร ตนเล็ก

1.25 นางสาวภัทรสุดา วงษ์จักร

1.26 นายอธิวัฒน์  กันทะปิง

1.27 นายธีรภัทร  ฤทธิเดช

1.28 นางสาวลลิตา  ปิงพยอม

1.29 นายพีรพล  คำภา

1.30 นางสาวเร  อ่อนนิ่ม

1.31 นางสาวณัฐชยา  เทพมนตรี

1.32 นางสาวสุรีย์พร  พร้อมใจ

1.33 นายสัตยาบัน  กาวิชัย

1.34 นายอรรศเมธี มณีวัง

1.35 นายจาตุรนต์ ป้องน้ำไผ่

1.36 นางสาวกฤตติกา  อากรณ์รัตน์

1.37 นายชินธันย์  ทชานนท์

1.38 นางสาวพัชรินทร์  อินถา

1.39 นางสาวนิสรีน  แสวงศิริผล

  1. วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ สาขาวิชาสื่อศิลปะ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอศิลป์ มช.) โดยทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการเขียนเรียงความ การเขียนโครงการและภาษาอังกฤษ

 

จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการทดสอบข้อเขียนตามวัน เวลา และสถานที่ต่อไปด้วย

 

ประกาศ ณ วันที่  17  เดือนมกราคม พ.ศ. 2561

 

 

(ลงนาม)          กันต์  พูนพิพัฒน์

(รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์)

รองคณบดี  ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

 

Marka tescili protez sa