ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220018 สังกัด ภาควิชาศิลปะไทย สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

————-

                        ตามที่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220018 อัตราเงินเดือน 37,000 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาศิลปะไทย สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง นั้น

 

บัดนี้  ระยะเวลาการเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศ ดังนี้

  1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน (ทดลองสอน)

- นายกฤษฎิ์ เลกะกุล

  1. วันเวลา สถานที่สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน (ทดลองสอน) ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ดังนี้

- เวลา 10.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 1 ชั่วโมง* และสอบปฏิบัติการสอน (ทดลองสอน) 1 ชั่วโมง** โดยการสอบปฏิบัติการสอน (ทดลองสอน) ให้ผู้เข้ารับการสอบ เตรียมการสอน   ในรายวิชา/หัวข้อ “การวิเคราะห์ปริบททางสังคมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีในงานภาคสนาม”

- เวลา 13.00-15.00 น. สอบข้อเขียนจำนวน ๒ ชั่วโมง (ข้อสอบแสดงความคิดเห็น)***

หมายเหตุ :

  1. สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ FA1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์
  2. 2. ในวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ขอให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไปรับการสอบประเมินความพร้อมทางด้านจิตวิทยา ณ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการทดสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน (ทดลองสอน) ตามวัน เวลา และสถานที่ต่อไปด้วย

 

ประกาศ ณ วันที่  22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561

 

(ลงชื่อ)            วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

 (รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

Marka tescili protez sa