ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่S4220014 สังกัด ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 —————-

                   ตามที่คณะวิจิตรศิลป์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่S4220014 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นั้น

 

ในการนี้  คณะฯ ขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบทุกท่านทราบ ดังนี้

  1. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบสัมภาษณ์

1.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ป้ายประชาสัมพันธ์งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2

1.2 สอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 และจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ป้ายประชาสัมพันธ์งานบริหารทั่วไป และทางเว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

  1. วันเริ่มปฏิบัติงาน วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

 

จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการทดสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ต่อไปด้วย

 

ประกาศ ณ วันที่  22  เดือนมกราคม พ.ศ. 2561

 

 

(ลงนาม)         วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

 

 

 

Marka tescili protez sa