ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220014 สังกัด สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

 ประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

————————

                   ตามที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220014 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท สังกัด สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ นั้น

 

0000000บัดนี้  ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำนักงาน(Microsoft Word/Microsoft Excel) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังนี้

 

1. นายจาตุรนต์ ป้องน้ำไผ่

2. นายจตุรวิทย์ เดชา

3. นางสาวสุนิษา ผลากอง

4. นางสาวมานันญา ทาวงศ์

5. นางสาวสุวรรณี คุณยศยิ่ง

6. นางสาวพิมพ์ บูรณะพิมพ์

 

0000000จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง            (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์

 

ประกาศ ณ วันที่  25 มกราคม พ.ศ. 2561

 

 

(ลงชื่อ) วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

 

 

 

Marka tescili protez sa