ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบทางด้านจิตวิทยาและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E220060 สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและเทศสัมพันธ์

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบทางด้านจิตวิทยาและสอบสัมภาษณ์

——————-

000000ตามที่คณะวิจิตรศิลป์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุ            เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E220060 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและ       วิเทศสัมพันธ์ นั้น

000000บัดนี้  ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน ดังนี้

1. นางสาวจุฑามาศ บัวเงา

2. นางสาววรลักษณ์ จันทร์ศรีบุตร

3. นางสาวสายชล นพพันธุ์

000000จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการทดสอบทางด้านจิตวิทยาและสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. สอบทางด้านจิตวิทยา ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขั้นตอนการเข้ารับการสอบทางด้านจิตวิทยาให้ปฏิบัติตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการทดสอบทางด้านจิตวิทยา สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557

2. สอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ (FA1) ชั้น 2

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  16  พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

 

(ลงนาม)            กันต์ พูนพิพัฒน์

(รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์)

รองคณบดี  ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

Marka tescili protez sa