ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

———————————–

 

000000ตามประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง  ขอขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ สังกัด สำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ จำนวน 1 อัตรา นั้น

 

000000บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏว่า

 

ไม่มีผู้ใดสมัครเข้ารับการคัดเลือก

 

000000จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 20 มิถุนายน  พ.ศ. 2561

 

(ลงนาม)         วรลัญจก์  บุณยสุรัตน์

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์  บุณยสุรัตน์)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

 

 

 

Marka tescili protez sa