ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ แบบ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

-สำเนา-

 ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาทัศนศิลป์  แบบ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

———————————————————

 

000000ตามที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์ แบบ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) นั้น

 

000000บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น คณะวิจิตรศิลป์จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 4 คน ดังนี้

 

ลำดับที่          เลขที่สมัคร                          ชื่อ – สกุล

1.   0115023G20001                   Mr. William Langston

2.   0115023G20005                 นางศิริวรรณ สเปียร์ส

3.   0115023G20006                 นายสหภัณฑ์ ประไพพาณิชย์

4.   0115023G20007                 นายเชษฐา สุวรรณสา

 

000000ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามกำหนดเวลา ดังนี้

รายงานตัว        เวลา 13.00 – 13.15 น.

สอบสัมภาษณ์    เวลา 13.15 น.

ผู้มารายงานตัวหลังเวลา 13.15 น. ไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่         26          มิถุนายน พ.ศ. 2561

 

 

(ลงนาม)             ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี

  (รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี)

          รองคณบดี ปฏิบัติการแทน

             คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

Marka tescili protez sa