ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และทดสอบทางด้านจิตวิทยา เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220032

ขั้นตอนการตรวจจิตวิทยา

———————————————————————————————————————

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และทดสอบทางด้านจิตวิทยา

——————-

ตามที่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220032 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ นั้น

 

บัดนี้  ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และทดสอบทางด้านจิตวิทยา ดังนี้

 1. นายพิชญะ ทองเนียม
 2. นายคมเคียว รักข์สวัสดิ์
 3. นางสาวกาญจนา ศักยพันธุ์
 4. นางสาวกมลนัฐ จุลรัตน์
 5. นางสาวปัทมาศ วิชัยศิริมงคล
 6. นายนฤมิต นิจรมย์
 7. นายวรรณกฤต มาปลูก
 8. นางสาวรพีภัทร รินดวงดี
 9. นายชยากร ศรีพรภาคย์
 10. นางสาววรรณกร ช่างศิลป์
 11. นางสาวเสาวนีย์ ทิพยเนตร
 12. นางสาวสุธินี ส่งศรีเกตุ
 13. นางสาวพัชรินทร์ สมบุญ
 14. นางสาวจุฬาลักษณ์ ทิพย์รัตน์
 15. นางสาวสุชาภัสร์ กุดนอก
 16. นางสาววาสนา เจริญทรัพย์

 

 1. ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการทดสอบทางด้านจิตวิทยา ณ ภาควิชา จิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 2 รอบ (รายะเอียดตามประกาศแนบท้าย)

-ผู้ที่มีรายชื่อในลำดับที่ 1-8 ให้เข้ารับการทดสอบฯ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561     เวลา 08.30-16.30 น.

- ผู้ที่มีรายชื่อในลำดับที่ 9-16 ให้เข้ารับการทดสอบฯ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.

 1. ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  10  สิงหาคม พ.ศ.2561

 

(ลงนาม)                วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

Marka tescili protez sa