ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่งเลขที่ S4220031 และตำแหน่งเลขที่ S4220032

 

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง    รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน

—————-

ตามที่ คณะวิจิตรศิลป์ ได้ดำเนินการทดสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ S4220031-32 ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา หน่วยงานละ 1 ตำแหน่ง เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นั้น

 

ในการนี้  คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งฯ ได้ดำเนินการตรวจข้อสอบข้อเขียนเสร็จสิ้น  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

  1. ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในตำแหน่งเลขที่ S4220031 มีจำนวน 8 ราย ได้แก่

– นางสาววรรณภา แก้วทอง              – นางสาวชิดชนก ผู้รุ่งเรือง

– นายอุทิศชัย อุราหาญ                    – นางสาวธัญญานินท์ ธรรมเหมไพจิตร

– นางสาวเกวลี สิทธิยะ                     – นายจีระศักดิ์ หลงมะลิ

– นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง                 – นางสาวจิณตมลรัศ อาคะโรจน์

  1. ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในตำแหน่งเลขที่ S4220032 มีจำนวน 3 ราย ได้แก่

– นางสาววิรัญชนา  ติสิลานนท์           – นางสาวทักษพร วิจิตรพร

– นางสาวสายชล นพพันธุ์

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น

  1. เข้ารับการทดสอบทางด้านจิตวิทยา ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการทดสอบทางด้านจิตวิทยา สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เอกสารดังแนบ)
  2. 2. สอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560

2.1 ตำแหน่งเลขที่ S4220031 เริ่มสอบสัมภาษณ์ในเวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

2.2 ตำแหน่งเลขที่ S4220032 เริ่มสอบสัมภาษณ์ในเวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

 

(ลงนาม)        กันต์ พูนพิพัฒน์

(รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์)

รองคณบดี  ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

DJ0LGIGM_Page_1

 

DJ0LGIGM_Page_2

Marka tescili protez sa