ประกาศวัน เวลาและสถานที่สอบข้อเขียน/สอบทางด้านจิตวิทยา/สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E220060

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง  วัน เวลาและสถานที่สอบข้อเขียน/สอบทางด้านจิตวิทยา/สอบสัมภาษณ์

——————————

000000ตามที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E220060 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัด งานบริหารงานวิจัย                 บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ นั้น

000000บัดนี้  คณะวิจิตรศิลป์ ขอแจ้งวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน/สอบทางด้านจิตวิทยา/สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

  1. การสอบข้อเขียน จะจัดให้มีการสอบข้อเขียน (อัตนัย) ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยและงานวารสาร ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องเรียน 9A/9B อาคารปฏิบัติการออกแบบ ชั้น 3 (ตรวจสอบรายชื่อหน้าห้องสอบ) ในวันเข้าสอบ

*ผู้มีสิทธิ์สอบจิตวิทยาและสอบสัมภาษณ์ จะต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 คะแนน

  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561
  2. สอบทางด้านจิตวิทยา ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการทดสอบทางด้านจิตวิทยา สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557
  3. ผู้ที่เข้ารับการสอบทางด้านจิตวิทยาทุกราย จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์
  4. ประกาศผลการคัดเลือก ณ ป้ายประชาสัมพันธ์งานบริหารทั่วไปและทางเว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.

000000จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการทดสอบข้อเขียน/สอบทางด้านจิตวิทยา/สอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ต่อไปด้วย

 

ประกาศ ณ วันที่  26 เมษายน พ.ศ. 2561

 

 

(ลงนาม)         ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี)

รองคณบดี  รักษาการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

 

Marka tescili protez sa