ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220032 สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบคัดเลือก

——————-

                   ตามประกาศคณะวิจิตรศิลป์ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 นั้น

ในการนี้  คณะวิจิตรศิลป์ ขอแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220032 สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน 17,060 บาท จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

 1. สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องAB5333เวลา 09.00-12.00 น.
  • สอบข้อเขียนด้านบริหารงานวิจัยและวารสาร (100 คะแนน)
  • สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (100 คะแนน)
 2. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
 3. สอบบุคลิกภาพ ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.
 4. ผู้ที่เข้ารับการสอบบุคลิกภาพทุกราย จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ FA1
 5. ประกาศผลการคัดเลือก วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ :

 1. ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกในการสอบสัมภาษณ์ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนรวมจากการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 2. ในกรณีที่ดำเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาเกณฑ์การตัดสินตามข้อ 1 แล้ว ไม่มีผู้สมัครผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์  คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์                 ในการพิจารณาผู้สมัครจำนวนหนึ่งที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ และดำเนินการในขึ้นตอนอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผู้ผ่านการคัดเลือก โดยการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  3  สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

(ลงนาม)         วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

 

Marka tescili protez sa