ประกาศแจ้งผลการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   แจ้งผลการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

————————

                    ตาม ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพี่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอกและหรือวุฒิปริญญาโท ตำแหน่งเลขที่ E220042  สังกัดสาขาวิชาการออกแบบ ภาควิชาศิลปะไทย จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้  การเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

 

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 

(ลงชื่อ)           กันต์ พูนพิพัฒน์

(รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์)

รองคณบดี  รักษาการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

—————————————————————————————————

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   แจ้งผลการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

————————

                    ตาม ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560  เรื่อง          รับสมัครบุคคลเพี่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอกและหรือวุฒิปริญญาโท ตำแหน่งเลขที่ E220037  สังกัดสาขาวิชาประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้  การเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

 

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 

 

(รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์)

รองคณบดี  รักษาการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

Marka tescili protez sa