ประกาศแนวการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220030 สังกัด สาขาวิชาการออกแบบ ภาควิชาศิลปะไทย

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   แนวการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

————————

                   ตามประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง      รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220030 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัด สาขาวิชา     การออกแบบ ภาควิชาศิลปะไทย นั้น

 

บัดนี้  คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย            ในตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ขอแจ้งแนวทางการสอบคัดเลือกฯ เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก ดังนี้

วันสอบคัดเลือกในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

  1. สอบข้อเขียนวิชาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสารบรรณ* (30 คะแนน) ให้เวลาในการทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง เวลา 08.30-09.30 น. *วิชาละ 15 คะแนน

สถานที่สอบ : ห้อง Slope อาคารปฏิบัติการออกแบบ ชั้น 4

  1. สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ส่วน (40 คะแนน)

ให้เวลาในการทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง เวลา 09.31-10.30 น.

– Reading/Writing/Listening

สถานที่สอบ : ห้อง Slope อาคารปฏิบัติการออกแบบ ชั้น 4

  1. สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

– Microsoft Word 15 คะแนน

– Microsoft Excel 15 คะแนน

โดยกำหนดให้มีการสอบจำนวน 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 เวลาสอบ 11.00-12.00 น.

ผู้เข้าสอบหมายเลข 1-38 เข้าสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ห้องหมายเลข 1305

ผู้เข้าสอบหมายเลข 39-69 เข้าสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคารปฏิบัติการออกแบบ)

รอบที่ 2 เวลาสอบ 12.15-13.15 น.

ผู้เข้าสอบหมายเลข 70-110 เข้าสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์            อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ห้องหมายเลข 1305

ผู้เข้าสอบหมายเลข 111 เป็นต้นไป เข้าสอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคารปฏิบัติการออกแบบ)

 

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  28  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

 (ลงนาม)         กันต์ พูนพิพัฒน์

(รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์)

รองคณบดี  ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

Marka tescili protez sa