ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ในตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E220060 สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและเทศสัมพันธ์

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

——————-

000000ตามประกาศคณะวิจิตรศิลป์ ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ในตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E220060 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ นั้น

000000บัดนี้  คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกแล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

000000ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ได้แก่ นางสาวสายชล นพพันธุ์

000000ทั้งนี้  ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ  หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ไม่มารายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงาน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  25  พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

 

(ลงนาม)            วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

 

Marka tescili protez sa