พิธีดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์ และ ผู้อาวุโส คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปี 2561 ขึ้น โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงคารวะ และขอพรจากคณาจารย์ผู้อาวุโส ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ สืบสานไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์

ด้วยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดพิธีดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์ และ ผู้อาวุโส คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปี 2561 ขึ้น โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงคารวะ และขอพรจากคณาจารย์ผู้อาวุโส ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ สืบสานไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์

ในการนี้ คณะวิจิตรศิลป์ จึงใคร่ขอเรียนเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่คณะวิจิตรศิลป์ทุกท่านให้เกียรติร่วมงานพิธีดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้อาวุโสคณะ วิจิตรศิลป์ ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม FA2 ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์

จึงเรียนมาเพื่อขอเรียนเชิญร่วมพิธีดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้อาวุโสในครั้งนี้ จักเป็นพระคุณยิ่ง

 

กำหนดพิธีดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้อาวุโส คณะวิจิตรศิลป์
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ณ คณะวิจิตรศิลป์

10.00 น. – ผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส และบุคลากร พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
– ผู้แทนบุคลากร กล่าวนำ
– คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมดำหัวผู้บริหารและคณาจารย์อาวุโส
12.00 น. – ผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส และบุคลากรคณะวิจิตรศิลป์ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

Marka tescili protez sa