วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของวารสารไทยทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบให้มีมาตรฐานระดับสากลซึ่งในการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 3 ในปี พ.ศ. 2558 ทุกวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพวารสาร โดยภายหลังการประเมิน จะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ศูนย์ TCI ได้แบ่งกลุ่มวารสารในฐานข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

• วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCIและจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป
• วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
• วารสารกลุ่มที่ 3 : วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต

บัดนี้ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 เสร็จเรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่า “วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 คือ วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCIและจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html

วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://journal.finearts.cmu.ac.th

cover-fine-art-book1-281x406-207x300 cover-fine-art-book2-281x406-207x300 cover-finearts-book3-281x406-207x300 fine_art_book4-210x300  journal2-55-211x300 book-1-211x300ปลากับหมามาทำอะไรกัน-211x300 วารสารวิจิตรศิลป์-ศิลปะสร้างตัวตน--211x300fine-art-05-1-211x300

Marka tescili protez sa