แจ้งสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่านทราบ

แจ้งสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่านทราบ

การเปลี่ยนแผนการลงทุนและข้อมูลสมาชิก กช.มช. ครั้งที่ 1/2560 ให้สมาชิก กช.มช. กรอกข้อมูลการเปลี่ยนแปลง และส่งแบบฟอร์มให้ส่วนงานรวบรวมส่งให้กับกองบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 1 – 30 พ.ย. 59 เท่านั้น โดยการเปลี่ยนแปลงจะมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป สำหรับสมาชิกที่ยังไม่เคยทำแบบประเมินความเสี่ยงผ่านระบบ จะต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงก่อน จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้

หน่วยบริหารงานบุคคล
31 ตุลาคม 2559

Marka tescili protez sa