แนะนำอาจารย์ใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ (บรรจุตั้งแต่ปี 2557 – ปัจจุบัน)

 13459665_10205245771863761_1358025691_n

 13444011_10205245771983764_522844243_n

อ.ดร.Alexandra  Denes

สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

อ.ดร.Hyun  Mi Roh

สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์

 13434009_10205245771903762_1927959466_n

 13454009_10205245771943763_1783730822_n

อ.ดร.Nikolas Evangelos  Kolonias

สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์

อาจารย์กรรณ  เกตุเวช

สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

 13435730_10205245771823760_963585423_n  sdfdsfdsfdsfnmbm-3

อ.ดร.กุสุมา  เฟนสกี-สตาลลิ่ง

สาขาวิชาดนตรีและการแสดง

อาจารย์เจษฎา  ตั้งตระกูลวงศ์

สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์

 13444550_10205245772143768_921041800_n  13434143_10205245772183769_1284191159_n

อ.ดร.ธัชธรรม  ศิลป์สุพรรณ

สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

อาจารย์นพเกล้า  ศรีมาตย์กุล

สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

 13435741_10205245772023765_1401139050_n  13444090_10205245772103767_2034488846_n

อาจารย์พงศ์ศิริ  คิดดี

สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

อาจารย์ศรยุทธ  อี่ยมเอื้อยุทธ

สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

Marka tescili protez sa