โครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ ในหัวขอ “กาวตามรอยพระราชา สานตอที่พอทํา”

การประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘

ในหัวขอ “กาวตามรอยพระราชา สานตอที่พอทํา”

00000ตลอดระยะเวลา 70 ป ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย พระองคทรง บําบัดทุกขบํารุงสุขดวยทศพิธราชธรรม ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในทุกๆ ดาน ดังปรากฏเดนชัดและ เห็นไดจากพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชนสุขของพสกนิกรชาวไทย อันเปนที่ประจักษไปทั่วโลก จะเห็นได จากโครงการพระราชดําริ โครงการสวนพระองค และโครงการพระราชทานตางๆ จํานวนมากกวา 4,000 โครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งลวน แตสรางประโยชนและความผาสุขใหกับพสกนิกรชาวไทยเปนอันมาก นอกจากนี้ พระองคยังไดพระราชทานพระบรม ราโชวาท พระราชดํารัส และแนวทางตางๆ เพื่อใหเราทุกคนนอมนําเปนแนวทางปฏิบัติในการทํางานและดําเนินชีวิต อยางพอเพียงและมีความสุขอยางแทจริง

00000ถึงแมวา ณ เวลานี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไดเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่ผานมา หากแตโครงงานและโครงการใดๆ ที่พระองคไดพระราชทานไวแลวนั้น ลวนเปนสิ่งล้ําคาที่ ประชาชนคนไทยทุกคนตองหวงแหน รักษาไว ตามแนวทางที่วา “กาวตามรอยพระราชา สานตอที่พอทํา” โดยทําตาม หลักแนวทางของพระองค ดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิไดของพระมหากษัตริยผูยิ่งใหญ พระผู เปนมิ่งขวัญกลางใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ

00000คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงมีโครงการรวมกับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จัดการประกวด ภาพวาดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ ภายใตหัวขอ “กาวตามรอยพระราชา สานตอที่พอทํา” เพื่อ เปดโอกาสใหศิลปนทุกระดับ ไดแสดงความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแสดง ปณิธานในการทําความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อสานตอการทําดีตามแนวทางที่พระองคพระราชทานไว ทั้งยัง เปนการถายทอดความคิดและจินตนาการในการรวมสรางความดีความงดงามแกสังคมและประเทศชาติ ผานผลงาน ศิลปกรรมตางๆ อันจะชวยย้ําเตือนใหพสกนิกรชาวไทยรวมถวายความจงรักภักดี สานตอโครงการและงานตางๆ ของพอ แหงแผนดินไดอยางสมบรูณและยั่งยืนสืบไป

1. กรอกใบสมัครออนไลน์  (สามารถแก้ไขรายชื่อผ่านระบบได้หลังจากสมัครเรียบร้อยแล้ว) คลิกที่นี่
เริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 12 กันยายน – 20 ตุลาคม 2560

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด ครั้งที่ 1 (แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อครั้งสุดท้าย)
วันที่ 24 ตุลาคม 2560
ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือที่เว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด ครั้งที่ 2 (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายชื่อได้)
วัน 27 ตุลาคม 2560
ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือที่เว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

4. วันแข่งขันวาดภาพสด
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. ประกาศผล
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น.
ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือที่เว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

6. พิธีมอบรางวัล
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. การจัดแสดงนิทรรศการ
วันที่ 1 – 29 ธันวาคม 2560   ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Marka tescili protez sa