โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิจิตรสัญจร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

๑.ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : วิจิตรสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

๒.หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๓.หลักการและเหตุผล คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษา  และสร้างเครือข่าย
เพื่อสร้างเส้นทางสำหรับนักเรียนที่พึงประสงค์  เข้าศึกษาต่อในคณะวิจิตรศิลป์  โดยโครงการดังกล่าว  ได้เริ่มจัดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2560
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน  วิธีการเข้าศึกษาต่อ  ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ในอันที่จะส่งเสริมและให้โอกาสสำหรับผู้ที่สนใจ  และมีความสามารถทางศิลปะเข้ามาศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ระหว่างผู้บริหารโรงเรียน  คุณครู  และผู้สนใจทั่วไป

คณะวิจิตรศิลป์  ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : วิจิตรสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2561  เมื่อวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ  จังหวัดนครสวรรค์ และเพื่อให้การสร้างเส้นทางสำหรับนักเรียนที่พึงประสงค์ สู่คณะวิจิตรศิลป์เป็นไปอย่างกว้างขวางขึ้น งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในฐานะผู้ประสานงานการจัดโครงการฯ ครั้งที่ผ่าน  จึงเห็นควรขยายพื้นที่การจัดโครงการสู่พื้นที่การศึกษา/โรงเรียน และเขตการศึกษาทางภาคเหนือตอนบนเพิ่มขึ้นจากที่ได้จัดโครงการอบรมฯ ทางภาคเหนือตอนล่างในครั้งที่ผ่านมา เพื่อที่จักได้สร้างเส้นทางสำหรับนักเรียนที่พึงประสงค์ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

๔.  วัตถุประสงค์
      ๔.๑  เพื่อให้ได้นักศึกษาที่ตรงกับความต้องการของสาขาวิชา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๔.๒ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร  การเรียนการสอน วิธีดำเนินการเข้าศึกษาต่อ คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๔.๓ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันในอันที่จะส่งเสริมและให้โอกาสสำหรับผู้ที่มีความสามารถทางศิลปะเข้ามาศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๔.๔ เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษา อาชีวะศึกษากับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๔.๕ เพื่อขยายขอบเขตเครือข่ายระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา จากภาคเหนือตอนล่างสู่ภาคเหนือตอนบน
๔.๖ สร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่าที่เป็นคุณครูสอนระดับมัธยม

๕.  ผู้เข้าร่วมโครงการ :

- ผู้อำนวยการโรงเรียน/คุณครูแนะแนว/ครูสอนศิลปะ    46 คน
– นักเรียนทางสายศิลปะหรือนักเรียนผู้สนใจทางศิลปะ ผู้สนใจทั่วไป     300 คน
– ผู้บริหารคณะ   3 คน
– ตัวแทนคณาจารย์จากสาขาวิชาละ 1 คน  9 คน
– เจ้าหน้าที่คณะวิจิตรศิลป์    15 คน
– นักศึกษาช่วยงานของแต่ละสาขาวิชา  27 คน
รวมทั้งสิ้น        400 คน

๖.  วัน เวลา และสถานที่ :
– โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา วันที่ 26- 27 เดือน มกราคม 2562

๗.  วิธีดำเนินงาน / เป้าหมาย :  จัดอบรมจำนวน 2 วัน เป็นการอบรมเชิงฝึกปฏิบัติการ  พร้อมตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
เป้าหมาย เชิงปริมาณ  :   ผู้เข้าร่วมสัมมนา(คุณครู/นักเรียนสายศิลปะหรือนักเรียนผู้สนใจทางศิลปะ/ผู้สนใจทั่วไป) จำนวน 346 คน
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร  การเรียนการสอน วิธีดำเนินการเข้าศึกษาต่อคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหาแนวทางในในอันที่จะส่งเสริมและให้โอกาสสำหรับผู้ที่มีความสามารถทางศิลปะเข้ามาศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
๘.๑ ระดับปริญญาตรี : ผู้อำนวยการ/ครูแนวแนะ/ครูสอนศิลปะ ผู้บริหาร มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา และวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๘.๒ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประสบการณ์ระหว่างผู้อำนวยการ/ครูแนะแนว/      ผู้บริหาร/คณาจารย์ และศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ ในอันที่จะส่งเสริมและสร้างโอกาสสำหรับผู้ที่มีความสามารถทางศิลปะเข้ามาศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๘.๓ มีเครือข่ายร่วมกันระหว่างโรงเรียนมัธยม และศิษย์เก่าที่เป็นคุณครู สำหรับส่งเสริมและสร้างโอกาสสำหรับผู้ที่มีความสามารถทางศิลปะเข้ามาศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                        ***************************

Marka tescili protez sa