ประกาศ การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับ ปริญญาเอก สาขา ศิลปะและการออกแบบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ถึง 22 กรกฎาคม 2561
(รอบที่ 3)

คณะ วิจิตรศิลป์   หลักสูตร ปกติ
ระดับ ปริญญาเอก สาขา ศิลปะและการออกแบบ
แบบ/แผน แบบ 2.1 ฐานโท ภาค พิเศษ
จำนวนรับ 5  คน จำนวนตามแผน (ที่ระบุไว้ในหลักสูตร)  10  คน ต่อ ปีการศึกษา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย หรือ สัญชาติอื่น ที่สามารถศึกษาหลักสูตรนี้ ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยได้
2. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
เอกสารสำหรับการสมัคร
1. รูปถ่ายทางการหน้าตรง (*ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500K **ชุดสุภาพไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรระเบียนถาวร (Transcript) (ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน *สำหรับนักศึกษาไทย
4. สำเนาทะเบียนบ้าน *สำหรับนักศึกษาไทย
5 สำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) *สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น ๆ)(ถ้ามี)
หมายเหตุ: เอกสารข้อ 2- 6 ผู้สมัครต้องสแกนเอกสารด้วยเครื่องสแกนเนอร์หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารและต้องเป็นไฟล์ PDF ที่มีขนาดไม่เกิน 2MB
เอกสารเฉพาะสาขาวิชา
เอกสารสำคัญ
1. โครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) ไม่เกิน 30 หน้าpdf
เอกสารสำคัญ (ส่งคณะ)
2. Portfolio นำมาในวันสัมภาษณ์

 

เอกสาร (ถ้ามี)
1. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา
หมายเหตุ: เอกสารเฉพาะสาขาวิชา ผู้สมัครต้องสแกนเอกสารด้วยเครื่องสแกนเนอร์หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารและต้องเป็นไฟล์ PDF ที่มีขนาดไม่เกิน 2MB
 

 

รายละเอียดการสอบ

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ
การสอบสัมภาษณ์
– ทุกคน
นำ Portfolio มาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
23 กรกฎาคม 2561   เวลา  15:00 น.
26 กรกฎาคม 2561
10:00 – 16:30 น.
ห้องประชุม FA1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์
หากผู้สมัครต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
นางสาวลัดดา ชุ่มใจ โทรศัพท์   053944819 โทรสาร   -
E-mail   artanddesigndfa@gmail.com
ค่าธรรมเนียม
420,000  บาท ต่อ หลักสูตร

โดยแบ่งเป็น 6 ภาคการศึกษา

70,000  บาท ต่อ ภาคการศึกษา

 

Marka tescili protez sa