ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220017 สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
———————–

0000ตาม ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E220017 สังกัด หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา นั้น

0000บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าสมัครตำแหน่งดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ จำนวน 1 ราย จึงขอแจ้งรายชื่อ วัน – เวลา และสถานที่คัดเลือกฯ ดังนี้

ลำดับ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
1

 

 

 

 

 

 

Mr.Nikolaos Evangelos Kolonias

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558

-        สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะ     คณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 (FA1) เวลา 14.00 น.วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558

-        ประกาศผลการคัดเลือก ณ ป้ายประชาสัมพันธ์     งานบริหารทั่วไป หน่วยบริหารงานบุคคลและwww.finearts.cmu.ac.th เวลา 14.00 น.

จึงประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ) กันต์ พูนพิพัฒน์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์)
รองคณบดี รักษาการแทน
คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

Marka tescili protez sa