ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

ดาวน์โหลดใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

————————————————————————————————————————–

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน

—————-

ด้วยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220032 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท ซึ่งมีอัตราว่างอยู่ในงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
 3. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 4. มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษสามารถสื่อสารได้
 5. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft office ได้เป็นอย่างดี และมีทักษะในการสรุปข้อมูลและนำเสนองานต่อผู้บังคับบัญชา
 6. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ละเอียดรอบคอบความรับผิดชอบสูง บุคลิกดี สามารถติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานนอกเวลาได้
 7. หากมีความสามารถด้านงานบริหารงานวิจัยและงานวารสาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่        หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ในวันเวลาราชการ (หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th)

ค. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

 1. สำเนาคุณวุฒิการศึกษาและสำเนา Transcript จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
 5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
 6. สำเนาเอกสารการรับรองผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ฉบับ

ง. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

คณะวิจิตรศิลป์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือก ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์งานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ และทางเว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

จ. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

จะคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และสอบบุคลิกภาพ ดังนี้

 1. สอบข้อเขียน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ  ห้องเรียน FB1307 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ (ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องได้รับคะแนนสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ทางเว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th และในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ให้ผู้ที่จะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกราย ตรวจบุคลิกภาพ ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รายละเอียด        ดังแนบ)
 3. สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์

(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

 

ประกาศ ณ วันที่  8  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

(ลงชื่อ)     วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

————————————————————————————————————————–

ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน

—————-

ด้วยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220031 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท ซึ่งมีอัตราว่างอยู่ในงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
 3. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 4. มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษสามารถสื่อสารได้
 5. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft office ได้เป็นอย่างดี และมีทักษะในการสรุปข้อมูลและนำเสนองานต่อผู้บังคับบัญชา
 6. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบสูง บุคลิกดี สามารถติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานนอกเวลาได้
 7. หากมีความสามารถงานด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ

ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่        หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ในวันเวลาราชการ (หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th)

ค. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

 1. สำเนาคุณวุฒิการศึกษาและสำเนา Transcript จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
 5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
 6. สำเนาเอกสารการรับรองผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ฉบับ

ง. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

คณะวิจิตรศิลป์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือก ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์งานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ และทางเว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th

จ. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

จะคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และสอบบุคลิกภาพ ดังนี้

 1. สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องได้รับคะแนนสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560   เวลา 14.30 น. ณ  ห้องเรียน FB1307 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ทางเว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th และในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ให้ผู้ที่จะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกราย ตรวจบุคลิกภาพ ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รายละเอียด        ดังแนบ)
 2. สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์

(ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนสอบข้อเขียนและ             สอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

 

ประกาศ ณ วันที่  6  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

(ลงนาม) กันต์ พูนพิพัฒน์  

(รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์)

รองคณบดี  ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

Marka tescili protez sa